Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. souhlasím
Zavřít
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

Podmínky užívání webových stránek

Poslední aktualizace: 29. 11. 2021

Tyto webové stránky (společně s jakýmikoli nástupnickými stránkami a veškerými službami (jak jsou definovány níže) dále „WEBOVÉ STRÁNKY AVON“) provozuje společnost AVON Cosmetics, spol. s r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 00571989, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 998 (dále jen „AVON“, „my“, „nás“ a „náš“). Uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON umožňujeme přístup k obsahu a službám, které se vztahují k nám a k našim produktům, včetně audiovizuálního obsahu, obrázků, fór, textů, dat a dalšího podobného obsahu a služeb (na takovýto obsah a služby je společně dále odkazováno jako na „služby“). Před užitím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky (dále jen „podmínky“). Užíváním WEBOVÝCH STRÁNEK AVON souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, WEBOVÉ STRÁNKY AVON neužívejte. Dále, užíváním WEBOVÝCH STRÁNEK AVON potvrzujete, že jste zletilý(á) a oprávněný(á) zavázat se k dodržování podmínek, a pokud tomu tak není, že jste získal(a) souhlas rodiče či opatrovníka zavázat se k dodržování podmínek. Pokud nejste zletilý(á), a tudíž nejste oprávněný(á) zavázat se k dodržování podmínek, a nezískal(a) jste souhlas rodiče či opatrovníka zavázat se k dodržování podmínek, pak nejste oprávněn(a) užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON.

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky, jako celek či zčásti, podle potřeby a dle vlastního uvážení měnit a informovat vás o takovéto změně jakýmkoli odpovídajícím způsobem, včetně, nikoli výlučně, zveřejnění upravené verze těchto podmínek na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON. Datum poslední aktualizace podmínek najdete v jejím záhlaví pod označením „DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE“. Pokud budete WEBOVÉ STRÁNKY používat i poté, kdy byly oznámeny změny podmínek, bude to znamenat, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud s jakoukoli změnou podmínek nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) WEBOVÉ STRÁNKY AVON užívat. Jsme oprávněni kdykoli upravovat nebo ukončit provoz WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo jejich části, měnit, upravovat nebo se vzdávat poplatků za užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo, v závislosti na jakýchkoli omezeních dle příslušných právních předpisů vztahujících na výkon takovýchto našich práv, nabízet příležitosti některým nebo všem uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON.

Nákup zboží prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON se řídí jednotlivými všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými je zákazník seznámen při provádění nákupu s tím, že:

 • Je-li zákazníkem zvolena možnost doručení objednaných výrobků prostřednictvím Avon Lady/Avon Gentlemanem, uzavírá se smluvní vztah (kupní smlouva) přímo mezi zákazníkem a příslušnými Avon Lady nebo Avon Gentlemanem;
 • Je-li zákazníkem zvolena možnost přímého doručení, je kupní smlouva uzavírána mezi zákazníkem a společností AVON.

Podrobněji jsou práva a povinnosti zákazníka, Avon Lady/Avon Gentlemana a společnosti AVON popsány v příslušných všeobecných obchodních podmínkách, se kterými se má zákazník možnost seznámit v rámci provádění objednávky nabízeného zboží.

Pro účely těchto podmínek mají následující termíny níže uvedený význam:

„AVON dohoda“ znamená smlouvu (společně s veškerými podmínkami, které jsou k ní přiloženy či které jsou její součástí) uzavřenou mezi společností AVON a Avon Lady/Avon Gentlemanem,

„Avon Lady/Avon Gentleman (dále jen „AL/AG“) “ je fyzická osoba, která má se společností AVON uzavřenou AVON dohodu.

Jste-li AL/AG, souhlasíte s tím, že WEBOVÉ STRÁNKY AVON budete užívat nejen v souladu s těmito podmínkami, ale též s podmínkami, které jsou stanoveny ve vaší Avon dohodě a s veškerými platnými zásadami, etickým kodexem a jinými souvisejícími pokyny společnosti AVON (včetně podmínek užívání internetové prodejny, resp. příslušné smlouvy, pokud na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON máte vlastní internetovou prodejnu).

Obsah zveřejněný ze strany AL/AG

AL/AG je nezávislá třetí strana, smluvní strana společnosti AVON, která není spojena se společností AVON či s její mateřskou společností, dceřinými a přidruženými společnostmi (společně dále jen „přidružené společnosti“). Společnost AVON není odpovědná za žádná prohlášení, jednání či nekonání AL/AG, ať prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo v souvislosti s nimi či jiným způsobem. Bez omezení výše uvedeného, ačkoli je společnost AVON oprávněna poskytovat AL/AG AVON určité nástroje (včetně, nikoli výlučně, pomoci při zřízení osobních on-line stránek, které obsahují značení a obsah AVON a které mohou mít s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON, zčásti nebo zcela, shodný jednotný lokátor zdrojů URL), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost AVON ani jakákoli přidružená společnost nekontroluje a není odpovědná za žádný text, obrázky ani jiné informace nebo materiály, které na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON či na takovýchto osobních on-line stránkách zveřejní AL/AG. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost AVON ani jakákoli přidružená společnost nekontroluje a není odpovědná za žádné úpravy, které provedou AL/AG na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON či na takovýchto osobních on-line stránkách nebo v jakýchkoli materiálech, které vám poskytne jakýkoli AL/AG. Na takovéto informace, materiály a úpravy je dále odkazováno jako na „obsah AL/AG“.

Společnost AVON ani jakákoli přidružená společnost (a) neučinila žádné kroky za účelem potvrzení přesnosti či spolehlivosti jakéhokoli obsahu AL/AG společnosti AVON nebo jiných materiálů, které vám poskytl jakýkoli AL/AG, ani (b) nečiní žádná prohlášení a nedává žádné záruky týkající se bezpečnosti jakékoli komunikace mezi vámi a jakýmkoli AL/AG za použití obsahu AL/AG (například e-mailové odkazy, které AL/AG sdílí). Společnost AVON nedává žádné záruky ve věci postupů týkajících se soukromí a ochrany údajů ze strany jakéhokoli AL/AG.

Informace, které poskytujete prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON

Vaše příspěvky a informace poskytované prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti AVON www.avon.cz. Pokud v souvislosti s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON poskytujete jakékoli třetí straně jakékoli informace ztotožnitelné s konkrétními osobami, vezměte prosím na vědomí, že (a) sběr, používání a zveřejnění takovýchto informací třetí stranou se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany a nikoli zásadami ochrany osobních údajů společnosti AVON a že (b) my nejsme odpovědní za způsob sběru, používání a zveřejňování informací takovouto třetí stranou či jakoukoli jinou třetí stranou, včetně, nikoli výlučně, AL/AG. Prohlašujete a zaručujete se, že veškeré informace, které poskytujete v souvislosti s užíváním WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, jsou pravdivé, přesné a úplné a že budete takovéto informace podle potřeby uchovávat a aktualizovat a že takovéto informace zůstanou pravdivé, přesné a úplné. Pokud se rozhodnete zveřejnit své osobní údaje nebo jiné informace prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo v souvislosti s nimi, činíte tak na vlastní riziko.

Registrace, uživatelská jména a hesla

Pro účely přístupu k určitým vlastnostem WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, například ke zveřejňování příspěvků (jak jsou definovány v článku 5 níže), můžete být vyzván(a) k tomu, abyste se zaregistroval(a). V rámci takovéto registrace nejste oprávněn(a) užívat jakékoli uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, která již patří jiné osobě nebo kterou již jiná osoba používá (a my jsme oprávněni zamítnout užívání takovýchto uživatelských jmen a e-mailových adres). Jakékoli uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu nejste oprávněn(a) užívat ani v případech, kdy lze užívání takovéhoto uživatelského jména nebo e-mailové adresy vykládat jako vydávání se za jinou osobu, kdy dochází k porušování práv duševního vlastnictví či jiných práv jiné osoby, kdy to je nežádoucí nebo kdy my toto užívání dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu odmítáme. Jste odpovědný(á) za zachování důvěrného charakteru veškerých hesel, které používáte k přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, a souhlasíte s tím, že své heslo nebo uživatelské jméno nepostoupíte ani nepůjčíte ani jiným způsobem nepřevedete své užívání nebo přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON žádné třetí straně. Jste plně odpovědný(á) za veškeré interakce s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON, ke kterým dojde v souvislosti s vaším uživatelským jménem. Souhlasíte s tím, že budete společnost AVON okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném užití vašeho hesla či uživatelského jména nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti, které se vztahuje se k vašemu účtu, uživatelskému jménu nebo WEBOVÝM STRÁNKÁM AVON, a že zajistíte, že se (případně) na konci každého spojení odhlásíte a ukončíte přístup do Vašeho účtu na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON. Nejsme odpovědní za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v důsledku vašeho nesplnění jakýchkoli výše uvedených závazků. Pokud jste zaměstnanec společnosti AVON nebo AL/AG, souhlasíte s tím, že vás společnost AVON může jako takového při používání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON identifikovat (například podle znaku nebo jiného identifikátoru). Pokud si nepřejete být takto identifikován(a), nejste oprávněn(a) užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON.

Pravidla jednání

Souhlasíte s tím, že při užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON budete dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, pravidla a nařízení a respektovat práva a důstojnost ostatních. Jste oprávněn(a) užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON pod podmínkou, že dodržujete pravidla jednání uvedená v tomto článku 4, a nedodržování těchto podmínek anebo těchto pravidel jednání (včetně, nikoli výlučně, opakované účasti na porušování autorských práv prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON či v souvislosti s nimi) může vést k ukončení Vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON v souladu s článkem 18 níže.

Souhlasíte s tím, že nebudete činit následující:

Prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo v souvislosti s nimi nezveřejníte, nepřenesete ani nedáte k dispozici jiným způsobem:

 • jakékoli informace a materiály, které jsou nebo mohou být, nebo jejichž zveřejnění, přenos nebo užití je nebo může být považováno za: (a) výhružné, obtěžující, ponižující, nenávistné nebo zastrašující; (b) pomlouvačné nebo urážlivé; (c) podvodné nebo protiprávní; (d) nemravné, neslušné, pornografické nebo jiným způsobem nežádoucí; nebo (e) které je nebo může být chráněno autorským právem, obchodní známkou, obchodním tajemstvím, právem na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, právem na soukromí či jakýmkoli jiným subjektivním majetkovým právem, bez výslovného souhlasu držitele takovéhoto práva.
 • jakýkoli materiál, který by zakládal trestněprávní nebo občanskoprávní odpovědnost, podporoval jednání zakládající trestní čin nebo hraní hazardních her a podněcoval k nezákonné činnosti nebo činnost jako je „hacking“, „cracking” (odstranění ochranných prvků proprietárního softwaru) nebo “phreaking” (napojení na cizí telefonní linku) či které poskytuje návodné informace týkající se této činnosti.
 • jakýkoli vir, počítačový červ, trojský kůň, virtuální velikonoční vajíčko, časovou bombu, malware, spyware nebo jiný počítačový kód, soubor nebo program, který je škodlivý nebo útočný nebo který může poškodit, napadnout, znemožnit, narušit nebo přerušit provoz jakéhokoli hardwaru, softwaru nebo zařízení nebo sledovat jejich používání.
 • jakékoli nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagační materiály, “zásilky reklamního charakteru,” „spamy“, „řetězové dopisy,” „pyramidová schémata“ nebo investiční příležitosti nebo jakoukoli jinou formu náboru, kterou společnost AVON předem výslovně neschválí.
 • jakékoli nevyžádané e-mailové zprávy související se společností Avon jakékoli fyzické osobě, aniž by o tom tato osoba byla předem informována a aniž byste obdržel(a) její předchozí souhlas, či šíření takovýchto zpráv jiným způsobem v rozporu s právními předpisy, pravidly nebo nařízeními.
 • jakékoli informace ztotožnitelné s konkrétními osobami bez jejich předchozího platného souhlasu.
 • jakýkoli materiál a neveřejné informace o společnosti bez příslušného řádného oprávnění.

Užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON pro jakýkoli podvodný nebo nezákonný účel.

Užívat jakýkoli prostředek výzvy na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON za účelem vyzvání jakékoli osoby k tomu, aby se připojila k užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, pokud tuto osobu, kterou vyzýváte, osobně neznáte a pokud nevíte, zda tato osoba takovouto výzvu uvítá.

Užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON za účelem pomluvy, zneužití, obtěžování, pronásledování, vyhrožování, šikanování nebo jiného porušování zákonných práv jiných osob, včetně, nikoli výlučně, práva na soukromí a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, nebo za účelem sběru informací o uživatelích WEBOVÝCH STRÁNEK

Vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně, nikoli výlučně, jakéhokoli zaměstnance, zmocněnce nebo jiného zástupce společnosti AVON; včetně (a) klamavých vyjádření či jinak chybné prezentace vašeho spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem v souvislosti s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON; nebo (b) vyjádření nebo naznačení, že my s vašimi vyjádřeními souhlasíme.

Narušovat nebo přerušit provoz WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo serverů či sítí, které se pro účely dostupnosti stránek používají, nebo neplnit jakékoli požadavky a nedodržovat jakékoli postupy, zásady nebo předpisy platné pro takovéto sítě.

Omezovat jakékoli jiné osoby v užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo jim v jejich užívání bránit (včetně, nikoli výlučně „hackingu“ nebo „defacingu“ (forma zničení) jakékoli části WEBOVÝCH STRÁNEK AVON).

Užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON za účelem (a) inzerce nebo nabídky prodeje či koupě jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakékoli obchodní účely nebo jiným způsobem propagovat jakékoli služby, obchodní činnosti nebo příležitosti nebo (b) nabídky určené návštěvníkům nebo uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON navštívit, stát se členem či předplatitelem nebo se přihlásit k jakýmkoli on-line obchodním službám nebo k jiné organizaci, a to v každém případě bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti AVON, vyjma případu, že jste AL/AG, který je zvláště oprávněn užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON k takovýmto účelům.

Reprodukovat, dělat duplikáty, kopírovat, prodávat, distribuovat, odkazovat nebo jiným způsobem využívat pro jakékoli obchodní účely jakoukoli část WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo přístup k nim, vyjma případu, že jste AL/AG, který je jinak oprávněn užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON k takovýmto účelům.

Měnit, upravovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo demontovat jakoukoli části WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, vyjma jak výslovně umožňují příslušné právní předpisy.

Odstraňovat z WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo z materiálů pocházejících z WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jakákoli oznámení o autorském právu, ochranné známce či jiných vlastnických právech.

Snímat nebo zrcadlit jakoukoli část WEBOVÝCH STRÁNEK AVON.

Vytvářet databáze na základě stahování a ukládání obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK AVON.

Používat jakékoli roboty, pavouky, aplikace site search a retrieval a jiná manuální a autentická zařízení určená k vyhledávání, indexování, „vystřihování“ nebo „vytěžování dat“ nebo získávání obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jiným způsobem nebo reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci WEBOVÝCH STRÁNEK AVON bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti AVON.

Umisťovat widgety poskytnuté společností AVON na webové stránky třetí strany v rozporu se zásadami, kterými se řídí webové stránky třetí strany (včetně podmínek užívání, kterými se takovéto webové stránky řídí).

Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že odpovědnost za získání a udržení veškerých telekomunikačních zařízení, širokého pásma a počítačového hardwaru, vybavení a služeb nezbytných pro přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON a jejich užívání a za uhrazení veškerých souvisejících poplatků nesete vy (a nikoli společnost AVON).

Příspěvky

Obecně. WEBOVÉ STRÁNKY AVON mohou obsahovat oblasti, kde můžete zveřejňovat informace a materiály, včetně, nikoli výlučně, textů, obrázků, fotografií, grafiky, hudby, videí, audiovizuálních děl, údajů, informací, souborů, odkazů a jiných materiálů (jednotlivě dále „příspěvky“). Pro upřesnění, zůstáváte vlastníkem jakéhokoli příspěvku, který zveřejníte, s výhradou těchto podmínek (včetně udělení licence v článku 5(b) níže). Tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že nemáte žádné právo používat či zapracovat jakýkoli obsah nebo materiály, které vlastníme my nebo přidružené společnosti nebo naši či jejich příslušní poskytovatelé licencí nebo dodavatelé („obsah Avon“), do jakýchkoli příspěvků nebo jiných materiálů, vyjma případů, kdy vám společnost AVON udělí výslovné písemné oprávnění používat nebo zapracovat takovýto obsah AVON. Pro upřesnění, společnost AVON, pobočky nebo naši či jejich příslušní poskytovatelé licencí nebo dodavatelé zůstávají vlastníkem obsahu AVON.

Udělení licence. Ve vztahu ke každému příspěvku, který zveřejníte, nám a přidruženým společnostem tímto udělujete licenci, jež je celosvětová, nezatížená licenčními poplatky, nevýlučná, trvalá, neodvolatelná, převoditelná a již lze v plném rozsahu postupovat (na více úrovních), bez dalšího protiplnění pro vás nebo jakoukoli třetí stranu, za účelem: (i) reprodukce, distribuce, přenosu, provedení a zobrazení (veřejně či jiným způsobem), zveřejnění, úpravy, změny, opravy, překladu, provedení, prodeje, nabídky k prodeji, importu či používání a využívání takovýchto příspěvků, jakýchkoli souvisejících nápadů, které se vztahují k takovýmto příspěvkům nebo jsou do nich včleněny, a jakýchkoli materiálů, které jsou včleněny či zahrnuty do příspěvků nebo jsou z nich odvozeny, v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli médiu, které je nyní známo nebo bude následně vyvinuto, jiným způsobem (a umožnění ostatním, aby uplatnili taková práva naším jménem nebo jménem přidružených společností a na více úrovních); (ii) vytvoření děl odvozených od takovýchto příspěvků (včetně, nikoli výlučně, zahrnutím takovýchto příspěvků do jakéhokoli jiného díla, nebo do našich produktů či služeb nebo produktů a služeb přidružených společností nebo našich či jejich příslušných projektantů); (iii) uplatnění veškerých ochranných známek, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a jiných vlastnických práv s ohledem na takovéto příspěvky; (iv) použití vašeho jména, fotografie, portrétu, obrázku, hlasu, podoby a životopisných údajů jako zpráv nebo informací a pro reklamní a propagační účely, ať v souvislosti s vašimi příspěvky či nikoli; a (v) použití vašeho příspěvku (včetně jeho obsahu a jakýchkoli jeho odvozených děl) pro jakékoli reklamní a propagační účely. Pokud si nepřejete udělit práva udělovaná dle tohoto článku 5, pak na webové stránky Avon nevkládejte žádné příspěvky.

Vzdání se odpovědnosti. Je možné, že návštěvníci budou na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vkládat informace či materiály, které jsou vadné nebo zavádějící nebo které jiným způsobem porušují tyto podmínky. My, přidružené společnosti a naši a jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zmocněnci, zástupci, poskytovatelé licencí a dodavatelé nesouhlasí s žádnými informacemi a materiály, které jsou dány k dispozici prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK a nenesou za ně a ani za to, že vy takovéto informace a materiály používáte nebo na ně odkazujete, žádnou odpovědnost. Žádné příspěvky nebudou považovány za důvěrné a (i) mohou být sdělovány široké veřejnosti a (ii) my je můžeme používat bez (A) jakéhokoli závazku zachování důvěrnosti nebo (B) jejich připisování vám nebo jakékoli třetí straně. Vyhrazujeme si právo kdykoli a dle vlastního uvážení omezit počet a objem příspěvků, které lze vkládat na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, nebo objem paměťového prostoru pro příspěvky.

Uznání. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (i) že jste obdržel(a) řádné a hodnotné protiplnění za práva k jakýmkoli příspěvkům, které vkládáte, udělovaná na základě těchto podmínek, přičemž toto protiplnění pokrývá, nikoli výlučně, schopnost účastnit se činností na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON a možnost, že naše používání příspěvků či jakýchkoli odvozených děl, která takovéto příspěvky zahrnují nebo do nichž jsou takovéto příspěvky včleněny, nebo používání příspěvků či jakýchkoli odvozených děl, která takovéto příspěvky zahrnují nebo do nichž jsou takovéto příspěvky včleněny, přidruženými společnostmi může vést k publicitě a oblíbenosti, a že (ii) v souvislosti s právy k takovýmto příspěvkům, která byla udělena dle těchto podmínek anebo která existují dle příslušná práva, nemáte nárok na jakékoli další vyrovnání za jakékoli naše používání nebo jiné využití takovéhoto příspěvku nebo používání nebo jiné využití takovéhoto příspěvku přidruženou společností nebo jakoukoli jinou stranou.

Prohlášení a záruky. Tímto prohlašujete a zaručujete se, že: (i) máte platné právo a oprávnění řídit se těmito podmínkami; (ii) jste jediný vlastník veškerých práv souvisejících s jakýmkoli příspěvkem, který na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vložíte, nebo máte jiné plné právo a povolení tato práva využívat a udělovat práva a licence uvedené v těchto podmínkách, a že s ohledem na materiály jakékoli třetí strany, které se objevují nebo jsou jiným způsobem zahrnuty nebo včleněny do jakéhokoli příspěvku, který vložíte, jste získal(a) výslovná písemná prohlášení veškerých vlastníků a držitelů práv k materiálům takovéto třetí strany o neexistenci námitek, která jsou nezbytná k udělení práv a licencí uvedených v těchto podmínkách; (iii) jakékoli příspěvky, které vložíte, neporušují žádná autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství ani jiná práva duševního vlastnictví či jiná práva jakékoli třetí strany a že my, přidružené společnosti a naši a jejich projektanti a jiní uživatelé WEBOVÝCH STRÁNEK AVON používáním příspěvků neporušujeme autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství ani jiná práva duševního vlastnictví či jiná práva jakékoli třetí strany; (iv) jakékoli příspěvky, které vložíte, nejsou důvěrné a neobsahují žádné důvěrné informace; (v) při vytváření, přípravě a vkládání jakéhokoli příspěvku jste (A) ve všech ohledech dodržel(a) a dodržíte veškeré příslušné právní předpisy, pravidla (včetně, nikoli výlučně našich pravidel jednání uvedených v článku 4 výše) a nařízení a (B) neporušil(a) a neporušíte žádné ujednání, kterým jste výslovně nebo implicitně vázán(a) (včetně, nikoli výlučně, jakékoli smlouvy s jakoukoli třetí stranou) a (vi) jste od každé identifikovatelné fyzické osoby, jenž se objevuje v jakémkoli příspěvku, který na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vkládáte, získal(a) písemný souhlas, povolení k zveřejnění anebo oprávnění k použití jména a podoby takovéto osoby pro účely používání nebo jiného využití takovýchto příspěvků způsobem zamýšleným v těchto podmínkách nebo písemný souhlas, povolení k zveřejnění anebo oprávnění od rodiče nebo opatrovníka takovéto fyzické osoby, která dosud není zletilá, a od takového jiného subjektu, jehož souhlas, povolení k zveřejnění anebo oprávnění je nezbytné (a v každém případě souhlasíte s tím, že nám na žádost poskytnete kopii jakéhokoli takovéhoto souhlasu, povolení k zveřejnění anebo oprávnění). Pokud na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vložíte příspěvek, který obsahuje podobu identifikovatelné fyzické osoby, doporučujeme vám, abyste do takovéhoto příspěvku nezahrnovali žádné informace umožňující její identifikaci, jako jméno nebo adresu takovéto fyzické osoby.

Vzdání se; další ujištění. Tímto prohlašujete a zaručujete se, že jste od všech příslušných třetích stran získal(a) jasné, výslovné a písemné vzdání se veškerých práv, které takováto třetí strana může dle takovéhoto práva mít v souvislosti s jakýmkoli příspěvkem, který na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vložíte.

Neexistence povinnosti užívání. Jsme oprávněni rozhodnout dle vlastního uvážení o tom, zda práva, která nám byla udělena na základě těchto podmínek, budou uplatněna či nikoli, a nejsme povinni (i) užívat ani jiným způsobem využívat jakékoli příspěvky nebo (ii) uvádět jakékoli příspěvky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON nebo je zahrnovat do jakýchkoli jiných služeb nebo materiálů.

Nevyžádaný vstup

Bez ohledu na cokoli uvedené v těchto podmínkách v opačném smyslu, my a přidružené společnosti nepřijímáme a nežádáme příspěvky nebo nápady, návrhy a podněty, bez ohledu na to, zda se vztahují k WEBOVÝM STRÁNKÁM AVON, našim produktům nebo k jinému, a nepovažujeme je za nevyžádané (dále jen „nevyžádané vstupy“). Vy tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (a) veškeré nevyžádané vstupy nemají důvěrný charakter a že společnost AVON a přidružené společnosti nemají závazek zachovávat důvěrný charakter takovýchto nevyžádaných vstupů a (b) v rozsahu povoleném dle příslušných právních předpisů se my a přidružené společnosti stáváme jediným vlastníkem veškerých nevyžádaných vstupů. S ohledem na nevyžádané vstupy nemáme ani my ani jakákoli přidružená společnost žádný závazek a jsme oprávněni užívat nevyžádané vstupy pro jakýkoli účel bez náhrady pro vás a jakoukoli jinou osobu.

Sledování, oznamování problematických materiálů

Jsme oprávněni, nikoli však povinni: (a) sledovat, hodnotit nebo měnit příspěvky předtím nebo poté, kdy se objeví na WEBOVÝCH STRÁNÁCH AVON; (b) usilovat o ověření toho, zda jste v souladu s vaším výše uvedeným prohlášením získal(a) veškerá práva, souhlasy, povolení k zveřejnění a oprávnění související s příspěvky; anebo (c) kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout, zamítnout nebo odstranit jakýkoli příspěvek (včetně, nikoli výlučně, případů, kdy dle našeho vlastního uvážení, navzdory vašemu výše uvedenému prohlášení, určíme, že jste nezískal(a) veškerá práva, souhlasy, povolení k zveřejnění a oprávnění). Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat na ověřování a šetření, které se týká výše uvedeného. Jsme oprávněni z jakéhokoli důvodu, pro jakýkoli účel a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů poskytnout komukoli jakýkoli příspěvek a okolnosti týkající se jeho přenosu. Pokud se dozvíte o jakémkoli protiprávním, pomlouvačném, nežádoucím nebo problematickém materiálu na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON (jiném, než je materiál, který porušuje autorské právo, kterým se samostatně zabývá článek 19 níže), napište nám na adresu uvedenou v rubrice Náš kontakt https://www.avon.cz/kontakty a připojte popis daného materiálu a jeho URL nebo umístění.

Naše vlastnická práva

My, přidružené společnosti anebo naši a jejich příslušní poskytovatelé licencí a dodavatelé vlastníme WEBOVÉ STRÁNKY AVON a informace a materiály (včetně, nikoli výlučně, jakéhokoli obsahu Avon), které jsou dávány k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON nebo jejich prostřednictvím. Takovéto informace a materiály jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, patentem anebo jinými vlastnickými právy a právními předpisy. S výjimkou případů, pro které předem poskytneme výslovné oprávnění, souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, měnit, najímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat ani vytvářet odvozená díla založená na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, jako celku nebo jejich jakékoli části, nebo jakýchkoli informacích nebo materiálech (včetně nikoli výlučně, jakéhokoli obsahu Avon), které jsou dávány k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON.

My, přidružené společnosti anebo naši a jejich příslušní poskytovatelé licencí a dodavatelé vlastníme obchodní jména, ochranné známky a servisní značky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, včetně, nikoli výlučně, „AVON“. Všechny ochranné známky a servisní značky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, které nevlastníme my nebo přidružené společnosti, jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Nejste oprávněn(a) užívat naše obchodní názvy, ochranné známky ani doménová jména obsahující označení„AVON“, ani servisní značky v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, která není naše, ani žádným způsobem, který by mohl vést záměně. Cokoli uvedené v těchto podmínkách nebo na WEBOVÝCH STRÁNÁCH AVON nebude vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva užívat jakékoli obchodní názvy, ochranné známky nebo servisní značky bez předchozího výslovného písemného souhlasu vlastníka.

Prosím, vezměte na vědomí, že neoprávněné užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON (včetně, nikoli výlučně, jakéhokoli softwaru používaného k zajištění dostupnosti WEBOVÝCH STRÁNEK AVON) může vést k tomu, že po Vás bude požadována peněžní náhrada škody nebo Vám bude vyměřen jiný občanskoprávní či trestněprávní postih, včetně, nikoli výlučně, postihu za porušování autorského práva.

Výhry, soutěže a podobné propagační akce

Jakékoli výhry, soutěže, tomboly a jiné propagační akce organizované prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON (dále jen „propagační akce“) se mohou řídit specifickými samostatnými pravidly, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách. Účastí na jakékoli takovéto propagační akci souhlasíte s tím, že se podřídíte takovým pravidlům, jež se mohou lišit od zde uvedených podmínek. V případě rozporu mezi podmínkami propagační akce a podmínkami užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON platí podmínky propagační akce.

Zákazníci

Společnost AVON kontroluje anebo provozuje WEBOVÉ STRÁNKY AVON prostřednictvím společnost AVON Cosmetics, spol. s r.o a ve vztahu k WEBOVÝM STRÁNKÁM AVON se společnost AVON bude řídit příslušnými právními předpisy České republiky. Není-li blíže určeno jinak, materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jsou poskytovány pouze za účelem poskytování služeb a propagace produktů AVON. V rozsahu povoleném dle příslušných právních předpisů společnost AVON nečiní žádná prohlášení a záruky, že WEBOVÉ STRÁNKY AVON, jako celek nebo zčásti, nebo jakékoli produkty, služby nebo materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, jsou vhodné a dostupné v jiných místech, a tímto takovéto prohlášení a záruky odmítá. Ty osoby, které na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vstupují z takových jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a na vlastní riziko a jsou odpovědné za dodržování místních právních předpisů, pravidel a nařízení, pokud a v rozsahu, v jakém tyto místní právní předpisy, pravidla a nařízení platí. Jsme kdykoli dle vlastního uvážení oprávněni omezit dostupnost WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, jako celku nebo zčásti, pro jakékoli osoby, zeměpisná území nebo země, které určíme.

Aplikace a obsah třetí strany

Jsme oprávněni si v rámci WEBOVÝCH STRÁNEK AVON vyměňovat a používat softwarové aplikace a služby třetí strany (nebo odkazy na ně), které nám třetí strana – poskytovatelé služeb dají k dispozici (na takovéto aplikace je dále odkazováno jako na „aplikace třetí strany“). Dále jsme oprávněni si zahrnout do WEBOVÝCH STRÁNEK AVON určité funkce, které prostřednictvím systému nebo sítě, jejíž složkou WEBOVÉ STRÁNKY AVON jsou, umožňují směrování a přenos obsahu a určitých digitálních sdělení, které dala k dispozici třetí strana, nebo on-line přístup k nim (dále jen „obsah třetí strany“). Jelikož aplikace/obsah třetí strany nekontrolujeme, souhlasíte s tím, že my, přidružené společnosti, naši a jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zmocněnci, zástupci, poskytovatelé licencí a dodavatelé, neneseme odpovědnost za žádné aplikace třetí strany, včetně, nikoli výlučně, plnění, přesnosti, úplnosti, kvality, zákonnosti, užitečnosti ani bezpečnosti aplikací/obsahu třetí strany, ani za práva duševního vlastnictví vztahující se k těmto aplikacím/obsahu a jejich užívání. Nejsme povinni sledovat aplikace/obsah třetí strany a jsme oprávněni jakékoli aplikace/obsah třetí strany (jako celek nebo zčásti) z WEBOVÝCH STRÁNEK AVON kdykoli odstranit nebo k nim omezit přístup. Dostupnost aplikací/obsahu třetí strany na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON neznamená, že poskytovatele jakékoli takovéto aplikace/obsahu třetí strany podporujeme nebo že jsme s ním propojeni. Vaše užívání aplikací/obsahu třetí strany se dále může řídit doplňujícími podmínkami, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách nebo v našich zásadách ochrany osobních údajů (například podmínkami, které v souvislosti s aplikacemi třetí strany určí jejich poskytovatelé). Tyto podmínky nezakládají žádný právní vztah mezi vámi a poskytovateli takovýchto aplikací/obsahu třetí strany a cokoli uvedené v těchto podmínkách nebude považováno za naše prohlášení nebo záruku nebo prohlášení nebo záruku přidružené společnosti, našich a jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zmocněnců, zástupců, poskytovatelů licencí nebo dodavatelů s ohledem na jakoukoli aplikaci/obsah třetí strany.

 

 Odkazy na jiné stránky a z jiných stránek

Na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON mohou být odkazy na jiné webové stránky a on-line zdroje a na WEBOVÉ STRÁNKY AVON lze vstupovat z jiných webových stránek a on-line zdrojů. S výjimkou případů, kdy společnost AVON výslovně uvede na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON něco jiného, společnost AVON není propojena s provozovateli webových stránek a zdroji jakékoli třetí strany, jejichž stránky odkazují na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON, ani k nim není přidružena. Společnost AVON výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přesnost, obsah a dostupnost informací, které se nacházejí na webových stránkách třetí strany, nebo zdrojů, které odkazují na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Nemůžeme zajistit vaši spokojenost s jakýmikoli produkty nebo službami, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů jakékoli třetí strany, na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON, protože tyto webové stránky a zdroje třetí strany vlastní a provozují nezávislé subjekty. Nepodporujeme žádné z jakýchkoli produktů nebo služeb, ani jsme neučinili žádné kroky za účelem potvrzení přesnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací, které jsou dávány k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany, a nečiníme žádná prohlášení a nedáváme žádné záruky ve věci bezpečnosti jakýchkoli informací (včetně, nikoli výlučně, kreditních karet a dalších osobních informací), které můžete poskytnout třetí straně nebo které od vás může třetí strana požadovat prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany či jiným způsobem.

Souhlasíte s tím, že webové stránky a zdroje třetí strany a jakýkoli obsah, informace, údaje, reklamy, produkty, služby a jiné materiály dostupné prostřednictvím takovýchto stránek a zdrojů používáte na vlastní riziko a v souladu s podmínkami, které pro tyto webové stránky a zdroje platí. Společnost AVON má kdykoli a dle vlastního uvážení právo zablokovat odkazy na WEBOVÉ STRÁNKY AVON prostřednictvím technických nebo jiných prostředků a bez předchozího oznámení.

Vzdání se odpovědnosti

WEBOVÉ STRÁNKY AVON a veškeré zboží, služby, produkty, obsah AL/AG, aplikace a obsah třetí strany (jak jsou definovány v článku 12), informace a materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jsou uváděny tak, „jak jsou“, bez jakéhokoli výslovného prohlášení a záruky a my, přidružené společnosti, naši a jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zmocněnci, zástupci, poskytovatelé licencí a dodavatelé odmítají veškerá zákonná a předpokládaná prohlášení, záruky A podmínky včetně, nikoli výlučně, předpokládanÉ zárukY právního titulu, zárukY způsobilosti k příslušnému účelu, zárukY prodejnosti, zárukY působilosti pro daný účel a zárukY neporušení práv. Společnost AVON nečiní žádná prohlášení a nedává žádné záruky, že WEBOVÉ STRÁNKY AVON ani jakékoli zboží, služby, produkty, obsah AL/AG, aplikace třetí strany, obsah třetí strany A informace a materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON budou přesné, spolehlivé, úplné, bezchybné nebo kompatibilní s jakýmkoli příslušným hardwarem nebo softwarem. Jakýkoli odkaz na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo na jakékoli zboží, služby, produkty, obsah AL/AG, aplikace třetí strany, obsah třetí strany A informace a materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo jejich používání je na Vaše vlastní riziko. Bez omezení výše uvedeného, společnost AVON nečiní žádná prohlášení a nedává žádné záruky (A) týkající se prohlášení, jednání a opomenutí jakýchkoli AL/AG a jakékoli jiné třetí strany; (B) že WEBOVÉ STRÁNKY AVON budou k dispozici v obvyklém čase, ani že přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON bude nepřerušovaný a bezpečný; (C) že vady a chyby budou odstraněny; nebo (D) že WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo služby nebo sítě, jejich prostřednictvím jsou WEBOVÉ STRÁNKY AVON dostupné, jsou bezpečné a neobsahují žádné viry nebo jiné škodlivé složky.

Příslušné právní předpisy mohou vylučovat omezení určitých předpokládaných záruk a podmínek. Některé nebo veškeré z výše uvedených omezení nebo vzdání se odpovědnosti se na vás nemusí vztahovat a vy můžete mít další práva, ale pouze v rozsahu, v jakém pro vás tyto právní předpisy platí.

WEBOVÉ STRÁNKY AVON mohou obsahovat nepřesnosti, chyby a materiály, které porušují tyto podmínky nebo jsou s nimi v rozporu. Třetí strany mohou též neoprávněně měnit WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Pokud zjistíte jakoukoli takovouto neoprávněnou změnu WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, kterou provedla třetí strana, napište nám na adresu uvedenou v rubrice Náš kontakt https://www.avon.cz/kontakty  a přiložte popis příslušných materiálů a URL nebo místo takovýchto materiálů na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON.

Omezení odpovědnosti

Společnost AVON, její přidružené společnosti, naši a jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zmocněnci, zástupci, poskytovatelé licencí a dodavatelé nejsou v žádném případě odpovědní za jakoukoli škodu vyplývající z přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo v souvislosti s ním ani za jakoukoli škodu v důsledku přerušení obchodní činnosti, nemožnosti užívání, ztráty údajů, ztráty jiného nehmotného majetku, ztráty bezpečnosti informací, které jste případně poskytl(a) v souvislosti s užíváním WEBOVÝCH STRÁNEK AVON (včetně, nikoli výlučně, v souvislosti s užíváním nebo přijetím aplikací nebo obsahu třetí strany) nebo neoprávněného zachycení jakýchkoli takovýchto informací třetí stranou. Společnost AVON není odpovědná za jakýkoli neoprávněný přístup nebo změnu vašich příspěvků, přenosů nebo dat nebo za jakékoli poslané nebo doručené nebo neposlané nebo nedoručené materiály nebo data. Společnost AVON není odpovědná za jakýkoli výhružný, pomlouvačný, obscénní, ponižující, nenávistný nebo nežádoucí obsah nebo jednání jakékoli jiné strany (včetně, nikoli výlučně, jakéhokoli AL/AG) nebo za jakékoli porušení práv duševního vlastnictví, práva na soukromí a jiných práv jiné osoby třetí stranou.

Ukončení a vymáhání nároků

Tyto podmínky zůstávají účinné až do jejich ukončení. Souhlasíte s tím, že společnost AVON je dle vlastního uvážení oprávněna kdykoli a z jakéhokoli důvodu pozastavit, omezit či ukončit váš přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo jejich užívání, včetně, nikoli výlučně, pokud se domnívá, že jste, porušil(a) tyto podmínky nebo jste jednal(a) v rozporu s nimi (včetně, nikoli výlučně vašeho neplnění pravidel jednání stanovených v článku 4 výše), s výhradou jakýchkoli omezení v uplatnění takovýchto práv společnosti AVON dle příslušných právních předpisů. Při jakémkoli takovémto ukončení okamžitě pozbudete právo užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Souhlasíte s tím, že váš přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo jejich užívání může být pozastaveno, omezeno nebo ukončeno bez předchozího oznámení a že společnost AVON je oprávněna okamžitě deaktivovat nebo vymazat jakékoli uživatelské jméno anebo heslo, které jste užíval(a) anebo poskytl(a), a veškeré související informace a soubory anebo zakázat jakýkoli další přístup k takovýmto informacím nebo souborům. Souhlasíte s tím, že společnost AVON vůči vám ani žádné třetí straně nenese žádnou odpovědnost za pozastavení, omezení či ukončení vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo k jakýmkoli informacím nebo souborům, a že po ní nebude požadováno, aby vám poté, dojde k jakémukoli pozastavení, omezení či ukončení vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, dala takovéto informace nebo soubory k dispozici. Společnost AVON si vyhrazuje právo činit kroky, které považuje za nezbytné nebo vhodné za účelem vynucení anebo potvrzení souladu s těmito podmínkami (včetně, nikoli výlučně, v souvislosti s jakýmikoli právními kroky, které se vztahují k vašemu užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, anebo s jakýmkoli nárokem třetí strany ve věci vašeho neoprávněného užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON anebo užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON způsobem, který porušuje práva této třetí strany). Články 1, 5 - 8 a 11 – 19 těchto podmínek zůstávají v platnosti i po uplynutí nebo ukončení platnosti podmínek.

 

Nároky týkající se porušení autorského práva

Jste-li držitel autorského práva, nebo příslušné licence, a domníváte se, že materiály dostupné na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON vaše autorské právo porušují, můžete společnosti AVON zaslat písemné oznámení obsahující následující informace:

 • fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat za držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno;
 • identifikaci díla chráněného autorským právem, které bylo dle vašeho tvrzení porušeno, nebo reprezentativní seznam děl chráněných autorským právem, pokud se oznámení týká více děl chráněných autorským právem na jediné on-line stránce;
 • identifikace materiálů, které dle vašeho tvrzení porušují autorské právo nebo které jsou předmětem činnosti, jež porušuje autorské právo, a které mají být odstraněny nebo přístup, k nimž má být znemožněn, a náležité informace, dle kterých bude společnost AVON moci takové materiály lokalizovat (za účelem urychlení zpracování vašeho oznámení uveďte URL (odkaz) příslušných webových stránek nebo údajů);
 • náležité informace, dle kterých vás společnost AVON bude moci kontaktovat, jako adresa, telefon a případně e-mailová adresa;
 • prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že držitel autorského práva, nebo vlastník licence, nedali oprávnění k užívání materiálu zamýšleným způsobem, nebo že takovéto užívání neumožňují právní předpisy; a
 • prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a že jste oprávněn(a) jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno.

Často lze obtížně určit, zda došlo k porušení vašich práv duševního vlastnictví. Dříve, než společnost AVON odstraní jakékoli materiály, které údajně porušují práva jiných osob, může si vyžádat doplňující informace. Společnost AVON je oprávněna poskytnout vaši emailovou adresu straně, která údajně porušuje vaše práva, aby tato osoba mohla na vaše tvrzení reagovat. Společnost AVON si vyhrazuje právo odstranit jakékoli materiály dostupné na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, které mohou porušovat autorská práva jiných osob dle právního řádu České republiky po doručení příslušné žádosti. Žádosti zasílejte na AVON Cosmetics, spol. s r.o., Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.

Souhlasíte s tím, že v případě porušení nebo hrozícího porušení práv duševního vlastnictví společnosti AVON bude mít společnost AVON nárok nejen na peněžní náhradu škody. Vedle jiných dostupných zákonných právních prostředků bude mít společnost AVON, s ohledem na takovéto porušení nebo hrozící porušení, právo žádat i o jakékoli předběžné opatření, a to bez prokázání skutečné škody a bez nutnosti zástavy nebo jiného zajištění.

Rozhodné právo, řešení sporů

Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na zásady mezinárodního práva soukromého. Souhlasíte s tím, že jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi či vaším přístupem na WEBOVÉ STRÁNKY AVON a jejich užíváním bude řešen pouze před příslušnými obecnými soudy (vyjma případů mimosoudního řešení sporů na www.coi.cz nebo ec.europa.eu/consumers/odr/).

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Různé

Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné či z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak bude takovéto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]