Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. souhlasím
Zavřít
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

Úplná pravidla soutěže

„Léto podle Tebe“

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Léto podle Tebe“ (dále jen „Pravidla soutěže“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

Tuto marketingovou soutěž „Léto podle Tebe“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost AVON Cosmetics, spol. s r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 00571989 (dále jen „pořadatel“ či „společnost AVON“.

 

 1. Termín a místo konání soutěže
 • Soutěž začíná dne 1. 7. 2022 a končí dne 31. 8. 2022 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž se koná na území České republiky.

 

 1. Účastníci soutěže
 • Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která splní definované podmínky pro zařazení do soutěže. Osoba musí splnit stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“).

 

 1. Zařazení do soutěže
 • Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky, která se stane novou Avon Lady/novým Avon Gentlemanem a ve své první kampani splní první krok dárkového programu Moje Avon přivítání. Podmínky účasti v dárkovém programu jsou komunikovány na prospektinkovém letáku s dárkovým programem.
 • Je-li soutěžící/m osoba mladší 18 let, je třeba souhlasu jejího/jeho zákonného zástupce.
 • Soutěžící, který/á splní podmínky určené v ust. čl. 3.1 těchto pravidel, a je automaticky zařazen do slosování. V případě, že si soutěžící nepřeje být zařazen do slosování, informuje o této skutečnosti Zákaznický servis.
 • Podmínkou pro zařazení do slosování o výhru je splnění prvního kroku dárkového programu Moje Avon přivítání, který je určen pro novou Avon Lady/Avon Gentlemana a uvedení telefonního čísla a kontaktní e-mailové adresy soutěžící/ho. Dle těchto údajů budou soutěžící po skončení soutěže informováni/y o případné výhře, o jejím dodání, jakož jim budou sděleny i ostatní potřebné informace. Neuvedení kontaktní údajů či jakéhokoliv jiného požadovaného údaje povede k propadnutí výhry.
 • Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, prostřednictvím jedné e mailové adresy a telefonního čísla, pod kterým je soutěžící v společnosti AVON registrován. Zapojení jednoho soutěžícího do soutěže z více e-mailových adres je zakázáno a povede k vyloučení ze soutěže.

 

 1. Losování výher a rozhodné období pro účast
 • Výhry budou losovány každé 2 týdny v červenci a v srpnu, a to konkrétně v termínu po 15. 7., 31. 7., 15. 8. a 31. 8. Do losování se zařadí AL/AG, které do 15.7., 31.7., 1.8. a 31.8. objednají min za 1300 Kč. Výherci budou losování min 3 dny po tomto datu a kontaktováni prostřednictvím e-mailu nebo SMS nejpozději 3 dny po losování.
 • Výherci jsou losováni ze všech soutěžících, kteří splňují pravidla dle čl. 3.1 a 3.4. a byli nově zařazeni do soutěže do rozhodného dne pro zařazení.
 • Každý soutěžící může v soutěži získat pouze jednu výhru, a to znamená, že může být do soutěže zařazen pouze jednou. V případě výhry jsou všechny ostatní Účasti výherce vyřazeny ze hry.

 

 1. Výhry v soutěži
 • a) Galvanická žehlička na obličej
 • b) Ruční napařovač na oděvy Tefal
 • c) Kosmetická taška Avon

 

 1. Oznámení a distribuce výher
 • Výherci budou kontaktováni skrze e-mailovou adresu, telefonicky či prostřednictvím SMS ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejich vylosování, a to prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.
 • Výhry budou připsány na Avon konta výherců a budou distribuovány společně s jejich nejbližší objednávkou, a to způsobem, který si soutěžící zvolí pro doručení jeho objednávky. V případě, že soutěžící neuskuteční další objednávku, pořadatel nemá povinnost mu výhru zaslat. V případě, že dojde ke vrácení celé objednávky, na jejímž základě byl výherce do soutěže zařazen, zaniká nárok výherce na výhru.
 • K propadnutí výhry dojde v případě nedostatečné spolupráce výherce/kyně s Avonem (či se společností, která bude doručovat výhry). Pořadatel může propadlé výhry zařadit zpět do soutěže, resp. určit jako vítěze soutěžící/ho, která/ý se umístil/a za původní/m výherkyní/výhercem jako další v pořadí.
 • Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že výhry nelze předávat výhercům/výherkyním jiným způsobem, než dle pokynů pořadatele. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce/výherkyni okamžikem převzetí výhry výhercem/výherkyní. Výherce/výherkyně nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu/jí bude předána.
 • Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň tří dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt.
 • Pořadatel neodpovídá za nastavení spamových filtrů soutěžících, díky kterým může dojít k nedoručení e-mailové zprávy s informací o případné výhře. Pokud budou soutěžící kontaktovat pořadatele, je vždy nutné uvést plné jméno a telefonní kontakt, jinak nelze soutěžící s nevhodně nastaveným spamovým filtrem zpětně kontaktovat. Podrobné podmínky způsobu a termínu předání výher bude obsahovat e-mail, kterým bude soutěžící/mu sděleno, že se stal výhercem/stala výherkyní.

 

 1. Prohlášení o zpracování osobních údajů
 • Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s těmito Pravidly a bere v souladu s nařízením EU 2016/679 („GDPR“), jakož i dalšími předpisy týkajících se osobních údajů (dále jen „právní předpisy“), na vědomí, že během soutěže dochází ke zpracování osobních údajů účastníka za účelem řádného provedení soutěže. Správcem osobních údajů je ve smyslu GDPR je společnost AVON Cosmetics, spol. s r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 00571989. Tento bude zpracovávat email soutěžícího a pro případ, že se soutěžící stane výhercem i další osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a adresy, a to pro účely jeho účasti v soutěži a předání případné výhry.
 • Soutěžící má právo proti tomuto zpracování kdykoliv vyslovit námitku, vznesení námitky však bude mít za důsledek nemožnost účasti v soutěži a tím i udělení výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, omezení zpracování údajů, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů, likvidace či omezení však bude mít za důsledek objektivní nemožnost výhry pro neurčitost či neurčitelnost výherce. Uplatnění práv je možné na emailové adrese ochranaudaju@avon.com nebo písemně na adrese správce či zpracovatelů. Soutěžící má rovněž právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 

 1. Společná ustanovení
 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na __www.avon.cz/soutez
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry, které nebylo možné přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
 • Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Soutěž je spotřebitelskou soutěží, jejíž režim probíhá dle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. Za žádných okolností se nejedná o hru ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 • Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 • Organizátor není odpovědný za nedoručení, zpoždění či ztrátu zásilky s výhrou; výhry, které budou organizátorovi vráceny jako nedoručené, propadají ve prospěch pořadatele.
 • Výhra je považována za odeslanou okamžikem, kdy je s příslušnou adresou uveden v seznamu odeslaných předmětů potvrzeném Českou poštou s.p. vedeném a uloženém u pořadatele.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že organizátor či pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, a pokud budou zařazeny, budou v případě zjištění nesouladu s podmínkami bez dalšího vyloučeny.
 • Pořadatel si v případě porušení pravidel ze strany účastníka soutěže vyhrazuje právo výhru nepředat a zajistit nové losování a výhru předat náhradnímu výherci. Případný náhradní výherce se bude losovat zpětně z příslušného soutěžního dne.
 • Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 • Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 • V případě vyloučení soutěžící/ho ze soutěže nemá taková/ý soutěžící právo na náhradu nákladů či škody, která by jí/mu mohla vzniknout.
 • O jakýchkoliv námitkách ve věci této soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
 • Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 • Pořadatel soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 • Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 • Za splnění veškerých zákonných povinností ve smyslu zákona o dani z příjmů vyplývajících z výhry zodpovídá výherce.
 • Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na webu www.avon.cz/soutez. Dotazy účastníků soutěže budou zodpovězeny na zákaznickém servisu.

 

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]